Şahamça maksatnamasy - Binomo Turkmenistan

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binomo-da hyzmatdaş bolmaly


Binomo Affiliate programmasy

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binomo-da hyzmatdaş bolmaly
“Binomo” şahamçasy programmasy söwdagärleri platforma çekmäge we söwda işjeňligi esasynda goşmaça pul gazanmaga mümkinçilik berýär.

Maksatnamamyzyň köp artykmaçlygy bar:
 • Her partnýora aýratyn çemeleşmek
 • Live Chat ýa-da e-poçta arkaly size kömek etmäge hemişe taýýar hünärli goldaw hünärmenleri
 • Peýdaly mahabat materiallarynyň giň görnüşi
 • Sahypaňyz üçin ýöriteleşdirilen mahabat materiallary
 • RevShare 70% -e çenli
 • Hepdelik tölegler
 • Komissiýa biziň üstümizde
 • Isleg boýunça üýtgeşik mahabat materiallary
 • 5% ugrukdyrma programmasy
 • CPA \ CPL elýeterli


Binomo Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binomo-da hyzmatdaş bolmaly
Üstünligiňize 5 ädim
 1. Hasaba giriň
 2. Goldaw toparymyz bilen habarlaşyň
 3. Başlamak barada maslahat we öwrülişigi ulaltmak boýunça maslahatlary alyň
 4. Täze söwdagärleri çekmek üçin mahabat materiallarynyň ähli görnüşini ulanyň
 5. Güýçli we durnukly girdeji alyň


Binomo (BinPartner) şäriklik programmasynyň aýratynlyklary

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binomo-da hyzmatdaş bolmaly
Binomo, ol ýerdäki iň köp aýratynlykly şahamça programmalarynyň biri bolan BinPartner şahamça programmasyny dolandyrýar.

“BinPartner” şahamçasy bolmagyň artykmaçlyklary:

BinPartner programmasy, bäsdeşlerinden has gowy hyzmatlar berýän medeniýetine wepaly bolup, şol ýerdäki beýleki dellal şahamçalarynyň köpüsinden has gowy ýerine ýetirýär. Binomo Affiliate programmasyny aýratyn kesgitleýän birnäçe faktor bar. Olaryň käbiri aşakda görkezilen:

1. Ömürboýy komissiýalar
Binomo-dan alýan iň möhüm zatlaryň biri ömürlik komissiýa. Munuň sebäbi, ugrukdyrma söwdasy wagtynda gazanan RevShare ulgamyňyzy ulanýar. Binomo bilen, diňe bir gezek ýüzlenmek üçin gaty köp iş etmeli, şondan soň ömürboýy gazanyp başlarsyňyz.

2. Payokary töleg göterimi
, ugradylan goýumlaryňyzyň göterimleri deňeşdirilende ýokary. Binomo, goýumçylara ýüz tutan zatlaryňyzyň 70% -ini töleýär. Bu aňsatlyk bilen bu giňişlikde tapyp boljak iň beýikleriň biridir.

3. Gibrid şäriklik ulgamy
Binomo diňe bir şahamça ulgamyny işlemeýär. CPA, CPL we RevShare ulgamlary bilen işleýär. Şeýle bolansoň, haýsy bölegini saýlasaňyzam, şahamça hökmünde goşmaça pul gazanyp bilersiňiz.

4. Easyönekeý we çalt tölegler
Mundan başga-da, Binomo size aňsat we çalt tölegleri hödürleýär. Her aýda azyndan iki gezek gazanan zadyňyz tölenýär (ýagny her iki hepdede). Çalt bolmakdan başga-da aňsat. Skrill, WebMoney we başgalar ýaly dürli wariantlar arkaly aýlyk alýarsyňyz.

5. Şahsy goldaw
Binomo, şahamça dolandyryjylaryny bagyşlady, olaryň maksady kompaniýanyň şärigi hökmünde üstünlik gazanmagyňyzy görmek. Şeýle hem, kompaniýa size işiňizi ýeňilleşdirmek üçin aýratyn mahabat materiallary bilen üpjün edýär.

BinPartner bilen gazanç mümkinçilikleriniň görnüşleri

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binomo-da hyzmatdaş bolmaly
Şahamça programmalary birmeňzeş işlemeýär. Dellalyň şahamçalaryň ýerine ýetirmegine garaşýan we programmanyň haýsy gurluşy biri-birinden tapawutlanýar. Dellallaryň işleýän şahamça programmalarynyň we gurluşlarynyň görnüşleri bar. Olara şular girýär:

Hereket üçin çykdajylar (CPA)
Hereket üçin çykdajylar (CPA) marketing şahamça marketinginiň bir görnüşidir, şahamçalar diňe ugrukdyrmalar belli bir çäreleri görenlerinde tölenýärler. Thisagny, bu ýagdaýda şahamçanyň ugrukdyrylmagynyň talaby belli bir çäre görmekdir. Şeýle hereket, beýlekiler bilen bir hatarda e-poçta ibermek, anketa geçirmek, habar býulletenine ýazylmak ýaly zatlary öz içine alyp biler.

Dellal bolan ýagdaýynda, şeýle "hereket", dellala ýazylmak, e-poçta ibermek ýa-da dellal tarapyndan gurnalan webinara ýazylmak üçin hasaba alyş blankasyny doldurmagy öz içine alyp biler.

Başga birine ähmiýetsiz ýaly görünýän işleri ýerine ýetirmek üçin dellal näme üçin size pul töleýär? Sebäbi olar üçin işiň birinji bölegini ýerine ýetirdiňiz, ýagny birinji orny aldyňyz. Bu, esasanam, e-poçta salgylaryny öz üstüne alan bolsa. Dellal soňra marketing kampaniýasyny şol ýerden alyp biler.

“CPA Marketing” şahamça marketinginiň iň aňsat görnüşine meňzeýär we şonuň üçin iň az tölegli. Dellal, potensial müşderiniň e-poçta ibermegine kömek edenligi üçin kän tölemez.

Gurşunyň bahasy (CPL)
Bu ähli zady has ýokary derejä çykarýar. Bu ýerde, dellala diňe käbir e-poçta we beýleki aragatnaşyk maglumatlary almakdan başga-da köp zat edýärsiňiz. Ynha, dellal bilen söwda üçin ugrukdyrmany hakykatdanam dowam etdirýärsiňiz.

Belli bir dellal bilen “Gurşun” diýilýän zadyň beýlekisi bilen gurşun derejesine laýyk gelýändigini bellemelidiris. Käbir dellallar üçin ähli hasaba alyş işini tamamlamak üçin ugrukdyrma almak, gurşun derejesini almak üçin ýeterlik bolup biler. Şeýlelik bilen, şahamça öwezini dolýar. Käbirleri üçin, dellal bilen söwda hasabyna pul goýmak üçin hakykatdanam ugrukdyrma almaly.

Girdeji paýy (RevShare)
Bu ýokardaky ulgamlaryň bir nokady bolup biler we şahamça üçin gaty peýdaly bolup biler. Köp dellallar has köp şahamçalary özüne çekmek üçin RevShare ulgamyny hödürleýärler. Aslynda, RevShare-iň göz öňünde tutýan zady, şahamçanyň dellalyň birnäçe wagtlap - käbir ýagdaýlarda ömürlik salgylanmalardan alýan girdejilerinden az mukdarda tölenmegidir. Netijede, şahamça adamlary dellal bilen söwda etmäge ýüz tutanda we olar şeýle edenlerinde, şahamça söwdany dowam etdirýänçä olardan girdeji gazanyp biler.

Bu ulgamlaryň käbirini birleşdirip, Binomo şol ýerden tapyp boljak iň oňat şahamça programmalarynyň birini işleýär.


Töleg üçin haýsy gapjyk ulanylyp bilner?

Tölegleri aşakdaky töleg hyzmatyny üpjün edijileriň üsti bilen amala aşyryp bolar:
 • Webmoney,
 • Yandex.Money,
 • Tölegler,
 • Skrill.
Bank geçirimleri hem bir wariant. Halaýan töleg hyzmat üpjün edijini tapmadyk bolsaňyz, goldaw toparymyz bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris. Paymentörite siziň üçin töleg üçin beýleki wariantlara serederis.


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Affiliate Programmasyna nädip goşulmaly we Binomo-da hyzmatdaş bolmaly
Öz web sahypam ýok bolsa, nädip siziň bilen işleşip bilerin?

Müşderileri çekmek üçin web sahypaňyz bolmaly däl. Islendik kanuny usullary ulanyp, meselem, sosial ulgamlar, esassyz traffik ýa-da beýleki traffik çeşmeleri arkaly ulanyp bilersiňiz.


Hyzmatdaş bolsam näçeräk gazanaryn?

Çäk ýok. Söwdagäriňiz açan meýilnamaňyza çenli açan her söwdanyň bahasynyň 2% -ini gazanarsyňyz. Aýlyk girdeji adatça 5000 dollar töweregi.

Statistika näçe gezek täzelenýär?

Statistikalar her 2 minutdan hakyky wagtda täzelenýär.

Töleg üçin iň az mukdar näçe?

 • Çekmegiň iň pes mukdary 10 dollar.
 • Neteller we Skrill gapjyklary üçin iň pes pul mukdary 200 dollar.

Referral ulgamynda işläp bilerin ýa-da müşderileri özüne çekip bilerin. Tapawudy näme?

Ralollama programmasy arkaly, beýleki hyzmatdaşlary ýa-da müşderileri özüne çekjek Binpartner.com-a birmeňzeş hyzmatdaşlary çekýärsiňiz. Munuň üçin ugrukdyryjy girdejiňiziň 5% -ini alarsyňyz. Binomo.com-a müşderileri çekmek üçin, her bir söwdasynyň bahasynyň 2% -ini meýilnamaňyza alýarsyňyz.


Täze söwdagär bilen gatnaşygy üçin baglanyşyklary nireden tapyp bilersiňiz?

Söwdagär bilen gatnaşygy üçin ähli baglanyşyklar “Promo” bölüminde. Gerekli baş sahypany ýa-da gonuş sahypasyny saýlamaly we peýda bolan baglanyşygy göçürmeli.

Mahabat kampaniýasy, traffigiňyzyň çeşmesi üçin goşmaça kesgitleýji. Isleýşiňiz ýaly köp kampaniýa bolup biler we awtomatiki usulda baglanyşyga girizilip bilner. Mahabat kampaniýasynyň statistikasy awtomatiki usulda dörediler.

Kiçi hasap, mahabat kampaniýasynyň içindäki traffigiň çeşmesi üçin goşmaça goşmaça kesgitleýji. Isleýşiňiz ýaly kiçi hasaplaryňyz bolup biler we olary baglanyşyga awtomatiki girizip bolar. Hasap hasabynyň statistikasy awtomatiki usulda dörediler.

Indi baglanyşygyňyzy ýerleşdirip, müşderileri çekip bilersiňiz!

Beýleki hyzmatdaşlary çekmek üçin baglanyşyklary nireden tapyp bilersiňiz?

Hyzmatdaş bilen gatnaşygy üçin ähli baglanyşyklary salgylanmalar bölüminde tapyp bilersiňiz. Baglanyşygyňyzy göçürmeli ýa-da isleýän banneriňizi saýlamaly we peýda bolan baglanyşygy göçürmeli.

Indi beýleki hyzmatdaşlary çekmek üçin öz pikiriňizi iberip bilersiňiz!

Nirede we nädip mahabatlandyryp bilerin?

Müşderileri ajaýyp usullar bilen çekip bilersiňiz, bularyň hemmesi siziň bilimiňize, başarnygyňyza we başarnygyňyza bagly. Trafigiň esasy çeşmelerine tiz göz aýlalyň we hersine has içgin seredeliň:
 • Möhüm web sahypalary
 • Kontekst mahabaty
 • Mahabat torlary
 • Sosial ulgamlar
 • Wideo portallar
 • Forumlar
 • Täsin pikirler


Möhüm web sahypalary

Şübhesiz, iň oňat traffik, platforma synlary, baha berişleri, okuw materiallary we wideolary, seljeriş makalalary we beýleki peýdaly mazmunly onlaýn söwdasyna bagyşlanan web sahypalaryndan gelýär. Web sahypalaryny döredip bilýän bolsaňyz, bu durnukly we täsirli girdeji gazanmagyň iň gowy usulydyr.

Gözleg netijelerinden bu görnüşdäki sahypanyň mysallaryna göz aýlaň, özüňiz düzüň we müşderileri çekmek üçin köp sanly mahabat materiallary bilen üpjün ederis: platformamyzyň özboluşly beýany, diagrammalar, tekst habarlary makalalary, yzygiderli bazar derňewi we başga-da köp zat .


Binomo-nyň BinPartner şahamçasy programmasy barada netije

BinPartner programmasy, traffigiňiz ýeterlik bolsa adalatly we gaty girdejili. Ulanyjy ugrukdyryjy baglanyşygy ulanýan bolsa, hiç hili zyýany ýok. “BinPartner” şäriklik programmalarynyň köpüsinden has köp töleg alýar, sebäbi girdeji paýy 70% -e çenli baryp biler. Passiw girdeji gazanmak üçin hökman synap görmeli.
Thank you for rating.