Giriş - Binomo Turkmenistan

Binomo nädip girmeli


Binomo hasabyna nädip girmeli

  1. Binomo programmasyna ýa-da web sahypasyna giriň .
  2. "Giriş" we " Giriş " düwmesine basyň .
  3. E-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň .
  4. "Giriş" düwmesine basyň .
  5. E-poçtaňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz , “Google” ýa-da “Facebook” ulanyp girip bilersiňiz .
  6. Parolyňyzy ýatdan çykaran bolsaňyz, "Parolymy ýatdan çykaryň" -a basyň .

"Giriş" sary düwmesine basyň , hasaba alyş formasy bolan tab peýda bolar, " Giriş " düwmesine basyň. Hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy
Binomo nädip girmeli
giriziň . Indi söwdany başlap bilersiňiz. Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar, goýumdan soň hakyky ýa-da ýaryş hasaby bilen söwda edip bilersiňiz. Binomo nädip goýmaly
Binomo nädip girmeli


Binomo nädip girmeli


“Facebook” -y ulanyp, “Binomo” -a nädip girmeli

Şeýle hem, “Facebook” nyşanyna basyp, şahsy “Facebook” hasabyňyzy ulanyp, Binomo girip bilersiňiz . 1. “Facebook”

düwmesine basyň . 2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da hasaba alnan e-poçta salgyňyzy girizmeli bolarsyňyz. 3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň. 4. "Giriş" -e basyň. "Giriş" düwmesine basanyňyzdan soň , Binomo Adyňyzy we profil suratyňyzy we e-poçta salgyňyzy görmegi haýyş edýär. Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz.
Binomo nädip girmeli

Binomo nädip girmeli

Binomo nädip girmeli

Google ulanyp, Binomo nädip girmeli

1. Şeýle hem, Google nyşanyna basyp, Google hasabyňyzy ulanyp, platforma girip bilersiňiz .
Binomo nädip girmeli
2. Soňra açylýan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň . Bu logini girizip, "Indiki" düwmesine basanyňyzdan soň ulgam penjire açar. Google hasabyňyz üçin parol soralar . 3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň. Ondan soň şahsy Binomo hasabyňyza äkidiler.
Binomo nädip girmeli

Binomo nädip girmeli


Binomo hasabyndan paroly dikeltmek

Platforma girip bilmeýän bolsaňyz gorkmaň, ýalňyş paroly girizip bilersiňiz. Täzesini tapyp bilersiňiz.

Web wersiýasyny ulanýan bolsaňyz

, "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykaryň" düwmesine basyň.
Binomo nädip girmeli
Täze penjirede, hasaba durmak wagtynda ulanan e-poçtaňyzy giriziň we " Iber " düwmesine basyň.
Binomo nädip girmeli
Iň kyn bölegi gutardy, söz berýäris! Indi poçta gutyňyza giriň, e-poçta açyň we " Bas " sary düwmesine basyň .
Binomo nädip girmeli
E-poçta bilen baglanyşyk sizi Binomo web sahypasyndaky ýörite bölüme alyp barar. Täze parolyňyzy bu ýere iki gezek giriziň we "Paroly üýtgetmek" düwmesine basyň.
Binomo nädip girmeli

Şu düzgünleri berjaý etmegiňizi haýyş edýäris:
Parol azyndan 6 simwoldan ybarat bolmaly we harplar we sanlar bolmaly. "Parol" we "Paroly tassyklamak" birmeňzeş bolmaly.


"Parol" we "Paroly tassyklamak" girizilenden soň. Parolyň üstünlikli üýtgedilendigini görkezýän habar peýda bolar.

Bolýar! Indi ulanyjy adyňyzy we täze parolyňyzy ulanyp, Binomo platformasyna girip bilersiňiz.
Binomo nädip girmeli
Jübi programmasyny ulanýanlar üçin:
"Giriş" düwmesine basyň.
Binomo nädip girmeli
"Paroly täzeden düzmek" düwmesine basyň. Hasabyňyzyň hasaba alnan e-poçta giriziň we "Paroly täzeden dikelt" düwmesine basyň.
Binomo nädip girmeli
Paroly dikeltmek hatyny alarsyňyz, açyň we düwmä basyň. Täze parol dörediň.
Binomo nädip girmeli
Bellik . Paroly dikeltmek hatyny almadyk bolsaňyz, dogry e-poçta girendigiňize göz ýetiriň we spam bukjasyny barlaň.

Binomo programmasy iOS-a nädip girmeli

IOS ykjam platformasyna girmek, Binomo web programmasyna girmäge meňzeýär. Programmany enjamyňyzdaky “App Store” dükanyndan göçürip alyp bilersiňiz ýa-da şu ýere basyp bilersiňiz . “Binomo: Onlaýn söwda kömekçisi” gözläň we ony “iPhone” ýa-da “iPad” -a gurmak üçin “Get” düwmesine basyň.
Binomo nädip girmeli
Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, Binomo programmasyna girip bilersiňiz. Diňe “Giriş” opsiýasyny saýlamaly. E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo nädip girmeli
giriziň we "Giriş" düwmesine basyň . IPhone ýa-da iPad ulanyjylary üçin Binomo programmasynyň söwda platformasy.
Binomo nädip girmeli

Binomo nädip girmeli


“Android” Binomo programmasyna nädip girmeli

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin " Binomo - Mobile Trading Online " gözlemeli . Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, Binomo programmasyna girip bilersiňiz. IOS enjamyndaky ýaly ädimleri ýerine ýetiriň, "Giriş" opsiýasyny saýlaň, e-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň . Smartfon we planşet ulanyjylary üçin “Binomo” söwda platformasy.
Binomo nädip girmeli

Binomo nädip girmeli
Binomo nädip girmeli

Binomo nädip girmeli


Binomo ykjam webine giriň

“Binomo” söwda platformasynyň ykjam web wersiýasynda söwda etmek isleseňiz, aňsatlyk bilen edip bilersiňiz. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň. Binomo baş sahypasyna giriň . E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomo nädip girmeli
giriziň we "Giriş" düwmesine basyň . Ine! Indi platformanyň ykjam web wersiýasyndan söwda edip bilersiňiz. Söwda platformasynyň ykjam web wersiýasy, adaty web wersiýasy bilen doly meňzeýär. Netijede, söwda we serişdeleri geçirmekde hiç hili kynçylyk bolmaz. Binomo ykjam webinde söwda platformasy.
Binomo nädip girmeliBinomo nädip girmeli


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)


Facebook arkaly hasaba durýaryn we hasabyma girip bilemok, näme etmeli?

“Facebook” -da hasaba almak üçin ulanylýan e-poçta arkaly parolyňyzy dikeltmek arkaly elmydama platforma girip bilersiňiz.

1. "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykar" düwmesine basyň (ykjam programma ulanyjylary üçin "Paroly täzeden dikelt").

2. “Facebook” -da hasaba almak üçin ulanan e-poçtaňyzy giriziň we “Iber” düwmesine basyň.

3. Paroly dikeltmek e-poçta alarsyňyz, açyň we düwmä basyň.

4. Täze parol dörediň. Indi e-poçtaňyz we parolyňyz bilen platforma girip bilersiňiz.

Hasaplaryň arasynda nädip geçmeli?

Islän wagtyňyz hasaplaryň arasynda geçip, şol bir wagtyň özünde söwda edip bilersiňiz.

1. Platformanyň sag ýokarky burçundaky hasap görnüşine basyň.

2. Geçmek isleýän hasabyňyzyň görnüşine basyň.


90 gün ýa-da ondanam köp wagtlap söwda işjeňligim ýok bolsa näme etmeli?

90 gün yzygiderli söwda işjeňligiňiz ýok bolsa, abunalyk tölegi alynýar.

Bu $ 30 / € 30 kesgitlenen aýlyk töleg ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent mukdar.

6 aý yzly-yzyna söwda işiňiz ýok bolsa, hasabyňyzdaky serişdeler doňup galar. Söwda işini dowam etdirmek kararyna gelseňiz, [email protected] salgysyna ýüz tutuň. Bu maglumatlary Müşderi şertnamasynyň 4.10 - 4.12 bölümlerinde hem tapyp bilersiňiz.
Thank you for rating.