Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
Binomo-a üstünlikli gireniňizden soň, Binomoda bank kartoçkalaryny, bank geçirimlerini ýa-da elektron gapjyklaryny ulanyp, Binomo-a pul goýup bilersiňiz.


Binomo nädip girmeli

“Facebook” arkaly “Binomo” -a nädip girmeli

Söwda hasaplaryňyza doly girmek üçin Binomo giriň. Binomo web sahypasynyň ýokarky sag burçundaky "Giriş" -e basyň. 1. “Facebook”
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
düwmesine basyň . 2. “Facebook” giriş penjiresi açylar, bu ýerde “Facebook” -da ulanan e-poçtaňyzy girizmeli bolarsyňyz. 3. Facebook hasabyňyzdan paroly giriziň. 4. "Giriş" -e basyň. "Giriş" düwmesine basanyňyzdan soň , Binomo adyňyza, profil suratyňyza we e-poçta salgyňyza girmegi haýyş edýär. Dowam et düwmesine basyň ... Ondan soň awtomatiki usulda Binomo platformasyna ugrukdyrylarsyňyz. Indi söwdany başlap bilersiňiz, hakyky hasap bilen söwda etmek üçin puluňyzy Binomo goýuň: Binomo-da nädip goýmaly?
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmalyBinomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly


Google arkaly Binomo nädip girmeli

1. Google arkaly Binomo-a girip bilersiňiz. Munuň üçin diňe aşakdakylar gerek:
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. Soňra açylan täze penjirede telefon belgiňizi ýa-da e-poçtaňyzy giriziň we "Indiki" düwmesine basyň . Bu logini girizip, "Indiki" düwmesine basanyňyzdan soň ulgam penjire açar. Google hasabyňyz üçin parol soralar . 3. Soňra Google hasabyňyzyň parolyny giriziň we " Indiki " düwmesine basyň. Ondan soň şahsy Binomo hasabyňyza äkidiler.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

E-poçta arkaly Binomo nädip girmeli

Binomo web sahypasynyň ýokarky sag burçundaky " Giriş " düwmesine basyň we giriş formasy peýda bolar.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
"Giriş" düwmesine basyň we hasabyňyza girmek üçin hasaba alnan e-poçta salgyňyzy we parolyňyzy giriziň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
Indi söwdany başlap bilersiňiz, Demo hasabyňyzda 10 000 dollar bar.

Hakyky gaznalar bilen söwdany başlanyňyzdan soň, hakyky hasabyňyza geçip, gaznany goýup bilersiňiz.Binomo nädip goýmaly
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly


Binomo Mobile Web-ä giriň

Binomo ykjam web bilen göni telefonyňyzdan söwda ediň. Ilki bilen ykjam enjamyňyzda brauzeriňizi açyň we Binomo -nyň esasy sahypasyna giriň. E-poçtaňyzy we parolyňyzy
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
giriziň we "Giriş" düwmesine basyň . Binomo ykjam webinde söwda platformasy.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

“Binomo” programmasy iOS-a nädip girmeli

Programma dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin " Binomo: Onlaýn söwda kömekçisi " gözläň . Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, Binomo programmasyna girip bilersiňiz. "Giriş" opsiýasyna basyň. E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we “Giriş” sary düwmesine basyň . Demo hasabyňyzda 10,000 dollar bar. Platforma bilen tanyşmak, dürli aktiwlerde söwda endikleriňizi amala aşyrmak we töwekgelçiliksiz real wagt diagrammasynda täze mehanikleri synap görmek üçin gural.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly


“Binomo” Android programmasyna nädip girmeli

Google Play dükanyna baryp, bu programmany tapmak ýa-da şu ýere basmak üçin " Binomo - Mobile Trading Online " gözläň . Gurmakdan we işe girizilenden soň, e-poçtaňyzy ulanyp, Binomo programmasyna girip bilersiňiz. "Giriş" opsiýasyna basyň . E-poçtaňyzy we parolyňyzy giriziň we "Giriş" düwmesine basyň . “Android” enjamynda “Binomo Trading” platformasy.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly


Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Facebook arkaly hasaba durýaryn we hasabyma girip bilemok, näme etmeli?

“Facebook” -da hasaba almak üçin ulanylýan e-poçta arkaly parolyňyzy dikeltmek arkaly elmydama platforma girip bilersiňiz.

1. "Giriş" bölümindäki "Parolymy ýatdan çykar" düwmesine basyň (ykjam programma ulanyjylary üçin "Paroly täzeden dikelt").

2. “Facebook” -da hasaba almak üçin ulanan e-poçtaňyzy giriziň we “Iber” düwmesine basyň.

3. Paroly dikeltmek e-poçta alarsyňyz, açyň we düwmä basyň.

4. Täze parol dörediň. Indi e-poçtaňyz we parolyňyz bilen platforma girip bilersiňiz.

Hasaplaryň arasynda nädip geçmeli?

Islän wagtyňyz hasaplaryň arasynda geçip, şol bir wagtyň özünde söwda edip bilersiňiz.

1. Platformanyň sag ýokarky burçundaky hasap görnüşine basyň.

2. Geçmek isleýän hasabyňyzyň görnüşine basyň.


90 gün ýa-da ondanam köp wagtlap söwda işjeňligim ýok bolsa näme etmeli?

90 gün yzygiderli söwda işjeňligiňiz ýok bolsa, abunalyk tölegi alynýar.

Bu $ 30 / € 30 kesgitlenen aýlyk töleg ýa-da hasabyňyzyň walýutasyndaky ekwiwalent mukdar.

6 aý yzly-yzyna söwda işiňiz ýok bolsa, hasabyňyzdaky serişdeler doňup galar. Söwda işini dowam etdirmek kararyna gelseňiz, [email protected] adresine ýüz tutuň. Bu maglumatlary Müşderi şertnamasynyň 4.10 - 4.12 bölümlerinde hem tapyp bilersiňiz.

Binomo nädip goýmaly

Bankyň Binomo geçirmegi arkaly goýum

Bank geçirmesi, bir bank hasabyndan beýlekisine pul iberilende. Bank hasabyňyzdan serişdeleri geçirmek adatça çalt, mugt we ygtybarlydyr.

Santander

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. countryurdy saýlaň we “Santander” töleg usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Bradesco saýlaň we şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. PIX açaryna üns beriň. Bu sahypany entek ýapmaň, tölegi kwitansiýany göçürip alyp bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Santander hasabyňyza giriň. “PIX” menýusyna basyň we “Geçirmek” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. “Pix e Transferências” saýlaň. Soňra “Fazer uma transferência” saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
8. Bank geçirimini geçirmek üçin hasap maglumatlaryny dolduryň. “Dowam et” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
9. Töleg gutardy. “Salvar en PDF” düwmesine basyp kwitansiýany ýazdyryň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
10. 5-nji ädimden sahypa gaýdyp, "Subutnama ibermek üçin şu ýere basyň" düwmesine basyň. Bank maglumatlaryňyzy giriziň we kwitansiýaňyzy ýüklemek üçin "Uploadükle" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
11. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Itau

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. countryurdy saýlaň we “Itau” töleg usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Bradesco saýlaň we şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. PIX açaryna üns beriň. Bu sahypany entek ýapmaň, tölegi kwitansiýany göçürip alyp bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Itau programmaňyza giriň. “PIX” menýusyna basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. “Transferir” -e basyň we 5-nji ädimden PIX düwmesini - e-poçta salgysyny giriziň. “Dowam et” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
8. Goýumyň jeminiň dogrudygyny ýa-da ýokdugyny barlaň we “Dowam et” düwmesine basyň. Paymenthli töleg maglumatlarynyň dogrudygyna göz ýetiriň we “Pagar” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
9. Goýumyň mukdaryny giriziň, hasabyň görnüşini saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.

10. Sene saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.

11. Hemme zadyň dogrudygyny barlaň we "Tassykla" düwmesine basyň. Soňra howpsuzlyk koduňyzy giriziň.

12. Töleg doly. Kwitansyň skrinshotyny alyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
13. 5-nji ädimden sahypa gaýdyp, "Subutnama ibermek üçin şu ýere basyň" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
14. Bank maglumatlaryňyzy giriziň we kwitansiýaňyzy ýüklemek üçin "Uploadükle" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
15. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

PicPay

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. countryurdy saýlaň we “PicPay” töleg usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. QR kody dörediler. PicPay programmaňyz bilen skanirläp bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. “PicPay” programmaňyzy açyň, “QR kody” basyň. Kody öňki ädimden skanirläň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. Töleg usulyny saýlaň we “Pagar” düwmesine basyň. Bank karta maglumatlaryňyzy giriziň, “Dowam et” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
8. PicPay parolyňyzy giriziň we "Dowam et" düwmesine basyň. Tölegiňiziň tassyklamasyny görersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
9. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Boleto Rapido

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. “” urt ”bölüminde Braziliýany saýlaň we“ Boleto Rapido ”töleg usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. “PDF-i ýatda saklamak” düwmesine basyp, Boletony göçürip alyp bilersiňiz. Ora-da ştrih koduny bank programmaňyz bilen skanirläp ýa-da kody göçürip bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Bank hasaby programmaňyza giriň we "Pagamentos" -a basyň. Kodyňyzy kamera bilen skanirläň. Şeýle hem, “Digitar Números” -a basyp, Boleto belgilerini el bilen goýup bilersiňiz. Boleto belgilerini skanirläniňizde ýa-da salanyňyzda, tassyklama sahypasyna ugrukdyrylarsyňyz. Informationhli maglumatlaryň dogrudygyny barlaň we “Tassyklamak” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. Jeminiň dogrudygyny barlaň we “Próximo” düwmesine basyň. Geleşigi tamamlamak üçin “Finalizar” düwmesine basyň. Soňra geleşigi tassyklamak üçin 4 sanly PIN-i giriziň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
8. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Pagsmile

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. countryurdy saýlaň we töleg usullaryndan birini saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Töleg üpjün edijiniň sahypasyna awtomatiki usulda ugrukdyrylarsyňyz. Boleto Rápido we Lotérica arkaly tölegler üçin şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, CEP, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. “Tassyklamak” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. PicPay ýa-da ekranda saýlap boljak aşakdaky banklaryň biri bolan Itaú, Santander, Bradesco e Caixa arkaly tölegler üçin şahsy maglumatlaryňyzy giriziň: adyňyz, CPF, e-poçta salgyňyz we telefon belgiňiz. “Tassyklamak” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Boleto Rápido ulanyp, tölegi gutarmak üçin “Salavar PDF” -e basyp, Boletony göçürip alyň. Ora-da ştrih koduny bank programmaňyz bilen skanirläp ýa-da kody göçürip bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. “Lotérica” -ny ulanyp, tölegi tamamlamak üçin “Código de convênio” we “Número de CPF / CNPJ” belliklerini alyň we töleg tölemek üçin iň ýakyn “Loterika” gidiň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
8. PicPay arkaly tölegi tamamlamak üçin, QR kody dörediljekdigine üns bermegiňizi haýyş edýäris. “PicPay” programmasy bilen bu baglanyşykda ädimme-ädim gollanma ulanyp skanirläp bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
9. Bank Transferini ulanyp, tölegi gutarmak üçin PIX açaryna üns bermegiňizi haýyş edýäris. Bu sahypany entek ýapmaň, tölegi kwitansiýany göçürip alyp bilersiňiz. Ondan soň, Itaú, Santander, Bradesco we Caixa arkaly goýumlary nädip doldurmalydygy barada ädimme-ädim gollanmany görmek üçin bankyň adyna basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
10. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin, "Geleşik taryhy" goýmasyna gaýdyp, ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň. 11. Soraglaryňyz bar bolsa, söhbetdeşligimiz, telegramma: Binomo goldaw topary, şeýle hem e-poçta salgymyz: [email protected]
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
arkaly habarlaşmakdan çekinmäň.

MasterCard / Visa / Maestro arkaly Binomo goýuň

Binomo hasabyňyzy maliýeleşdirmek üçin size berlen islendik bank kartasyny ulanyp bilersiňiz. Şahsylaşdyrylan ýa-da şahsylaşdyrylmadyk kartoçka (kartoçkanyň ady bolmasa), hasabyňyzyň ulanýan kartasyndan tapawutly walýuta kartoçkasy bolup biler.

Köplenç serişdeler bir sagadyň içinde ýa-da bada-bat karz berilýär . Käwagt, töleg hyzmat üpjün edijiňize baglylykda has köp wagt alyp biler. Binomo goldawyna ýüz tutmazdan ozal ýurduňyz we kartoçkanyň markasy üçin tölegleri gaýtadan işlemegiň wagtyny barlaň.


Türkiýe (MasterCard / Visa / Maestro)

Diňe şu töleg usulyny ulanyp bilersiňiz:

  • Türk raýatlygy (doly şahsyýetnamasy bilen);
  • Türk IP adresini ulanyň;

Rememberadyňyzda saklaň!

  • Günde bary-ýogy 5 üstünlikli amal edip bilersiňiz;
  • Başga birini etmek üçin geleşik edeniňizden soň 30 minut garaşmaly bolarsyňyz.
  • Hasabyňyzy doldurmak üçin diňe 1 türk şahsyýetini ulanyp bilersiňiz.


Beýleki töleg usullaryny hem ulanyp bilersiňiz.

1. Ekranyň sag ýokarky burçundaky “Goýum” düwmesini basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. “” urt ”bölüminde“ Türkiýe ”saýlaň we“ Visa / Mastercard / Maestro ”töleg usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň, familiýaňyzy we familiýaňyzy giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Kart maglumatlaryňyzy dolduryň we “atatyr” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. Jübi telefonyňyza kodly SMS iberiler. Kody giriziň we "Onay" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Tölegiňiz üstünlikli boldy. Awtomatiki usulda indiki sahypa ugrukdyrylarsyňyz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. "Siteye Geri Dön" düwmesine basyp, Binomo gaýdyp bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
8. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin "Geleşik taryhy" goýmasyna giriň we ýagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Arap ýurtlary (MasterCard / Visa / Maestro)

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. “andurduň” bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we “Wiza”, “Mastercard / Maestro” usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Bank karta maglumatlaryňyzy dolduryň we "Töleg" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. SMS habarynda alnan bir gezeklik parol kody bilen tölegi tassyklaň.

6. Töleg üstünlikli bolsa, tölegiň mukdary, senesi we amal belgisi bilen indiki sahypa ugrukdyrylarsyňyz:
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Gazagystan (MasterCard / Visa / Maestro)

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. "Sountry" bölüminde "Gazagystan" -y saýlaň we "Visa / Mastercard / Maestro" usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Bank karta maglumatlaryňyzy dolduryň we "Töleg" düwmesine basyň.

Kartyňyz Kaspi Bank tarapyndan berlen bolsa, ykjam programmada internetde töleg opsiýasyny işjeňleşdirendigiňizi we öz çägiňize ýetmändigiňizi anyklaň. Şeýle hem, ykjam programmaňyzda çäkleri giňeldip bilersiňiz.

Şeýle hem, bankyňyz geleşigi ret edip biler, munuň öňüni almak üçin şu maglumatlary ýerine ýetiriň:
1. Bankyňyzda kezzapçylykda şübhelenýän bolsa, amaldan ýüz öwürýär.
2. Soňra kartyňyzdan tötänleýin mukdar (50-den 99 teňňe) hasaplanýar.
3. Karz berlen mukdary girizmegi sorarsyňyz. SMS-den mukdary ykjam programma giriziň.
4. Eger mukdar dogry bolsa, onda siz ak sanawyň içine girersiňiz.
5. Karz berlen pul karta gaýtarylar.
6. Indiki töleg üstünlikli bolar.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. Geleşigi tamamlamak üçin bankyňyzdan bir gezek parol giriziň.

6. Töleg üstünlikli bolsa, tölegiň mukdary, senesi we amal belgisi bilen indiki sahypa ugrukdyrylarsyňyz:
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Ukraina (MasterCard / Visa / Maestro)

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. “Sountry” bölüminde “Ukraina” -ny saýlaň we ulanýan usulyňyza baglylykda “Mastercard / Maestro” ýa-da “Visa” usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Bank karta maglumatlaryňyzy dolduryň we "Töleg" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. SMS habarynda alnan bir gezeklik parol kody bilen tölegi tassyklaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Töleg üstünlikli bolsa, görkezilen tölegiň mukdary, senesi we amal belgisi bilen indiki sahypa ugrukdyrylarsyňyz:
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Hindistan (MasterCard / Visa / Maestro)

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. “” urt ”bölüminde“ Hindistan ”-ny saýlaň we“ Wiza ”töleg usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny, telefon belgiňizi giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Kart maglumatlaryňyzy giriziň we "Töleg" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. Jübi belgiňize iberilen bir gezeklik paroly (OTP) giriziň we "Iber" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Tölegiňiz üstünlikli boldy.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. Geleşigiň ýagdaýyny "Geleşik taryhy" goýmasynda barlap bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Elektron gapjyk arkaly Binomo goýuň

Muny etmek gaty aňsat. Amal birnäçe minut dowam eder.


Advcash

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. “ounturt” bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we “Advcash” usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. “Advcash” töleg usulyna ugrukdyrylarsyňyz, “Töle git” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. Advcash hasabyňyzyň e-poçta salgysyny, parolyny giriziň we "Adv-a gir" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

6. Advcash hasabyňyzyň walýutasyny saýlaň we "Dowam et" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. "Tassykla" düwmesine basyp, geçirişiňizi tassyklaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
8. Geleşigiňizi tassyklamak e-poçtaňyza iberiler. E-poçta gutyňyzy açyň we goýumy doldurmak üçin tassyklaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
9. Tassyklanylandan soň üstünlikli geleşik hakda bu habary alarsyňyz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
10. Tamamlanan tölegiň jikme-jikliklerini alarsyňyz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
11. Goýum amalyňyzy tassyklamak, hasabyňyzdaky "Geleşik taryhy" sahypasynda bolar.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

AstroPay kartoçkasy

1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky "Goýum" düwmesini basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. “” urt ”bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we“ AstroPay ”töleg usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. “Mende eýýäm AstroPay kartoçkasy bar” düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. AstroPay kart maglumatyňyzy (kart belgisi, möhleti we tassyklama kody) giriziň. Soňra "Goýumy tassyklamak" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Goýumyňyz üstünlikli işlenildi “Dolphin Corp-a gaýdyp” basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. Goýumyňyz tassyklandy "Söwda etmegi dowam etdir" -e basyň.

8. Geleşigiňiziň ýagdaýyny barlamak üçin ekranyň sag ýokarky burçundaky "Goýum" düwmesine basyň we "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
9. Depositionagdaýyny yzarlamak üçin goýumyňyza basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Skrill

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. “ounturt” bölüminde öz ýurduňyzy saýlaň we “Skrill” usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny saýlaň we "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Binomo Skrill hasaby e-poçta salgysyny göçürmek üçin "Göçürmek" düwmesine basyň. Soňra "Indiki" düwmesine basyň.
Ora-da GIF görkezmesini almak üçin "Nädip goýum goýmaly" düwmesine basyp bilersiňiz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. Skrill geleşik ID-sini girizmeli. Munuň üçin Skrill hasabyňyzy açyň we adresi göçüren Binomo hasabyňyza pul iberiň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

5.1 Skrill hasabyňyzy açyň, "Iber" düwmesine basyň we "Skrill to Skrill" opsiýasyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5.2 Öň göçüren Binomo e-poçta salgyňyzy goýuň we "Dowam et" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5.3 Iberjek mukdaryňyzy giriziň we "Dowam et" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5.4 Dowam etmek üçin "Tassyklamak" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5.5 PIN kody giriziň we "Tassyklamak" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5.6 Iberilen pul. Indi geleşik ID-ni göçürmeli, Geleşikler sahypasyna eýermeli.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5.7 Binomo hasabyna iberen amalyňyzy saýlaň we amal belgisini göçüriň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Binomo sahypasyna gaýdyp, amal belgisini gutujyga goýuň. Soňra "Tassykla" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. Goýum amalyňyzyň tassyklamasy peýda bolar. Goýumyňyz baradaky maglumatlar hasabyňyzdaky “Geleşik taryhy” sahypasynda bolar.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Ajaýyp pul

1. Sag ýokarky burçdaky "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. "Sountry" bölümini saýlaň we "Kämil pul" usulyny saýlaň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Goýumyň mukdaryny giriziň. Soňra "Goýum" düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
4. Agzaňyzyň şahsyýetini, parolyny we Týuring belgisini giriziň, soňra "Öňünden töleg" düwmesine basyň. "Düwme.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
5. Gaýtadan işlemek tölegi alynýar. Tölegi gaýtadan işlemek üçin" Tölegi tassyklamak "düwmesine basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
6. Töleg jikme-jiklikleri bilen töleg tassyklamasyny alarsyňyz.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
7. Amalyňyz üstünlikli. Töleg gutarandan soň, töleg üçin kwitansiýany berer.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Freygy-ýygydan soralýan soraglar (FAQ)

Size pul ibermek ygtybarlymy?

Binomo platformasyndaky "Kassir" bölümini goýsaňyz (sagyň ýokarky burçundaky "Depozit" düwmesi) goýsaňyz, bütinleý howpsuz. Diňe 3-D Secure ýa-da Visa tarapyndan ulanylýan PCI standarty ýaly howpsuzlyk we şahsy maglumatlary goramak ülňülerine laýyk gelýän ynamdar töleg hyzmatlary üpjün edijiler bilen hyzmatdaşlyk edýäris.

Käbir ýagdaýlarda, goýum goýanyňyzda, hyzmatdaşlarymyzyň web sahypalaryna ugrukdyrylar. Alada etme. "Kassir" arkaly goýum goýsaňyz, şahsy maglumatlaryňyzy doldurmak we CoinPayments ýa-da beýleki töleg hyzmatlaryny üpjün edijilere pul ibermek doly ygtybarly.


Goýumym geçmedi, men näme etmeli?

Şowsuz tölegleriň hemmesi şu kategoriýalara degişlidir:

  • Pul kartyňyzdan ýa-da gapjygyňyzdan alynmady. Aşakdaky akym çyzgysy bu meseläni nädip çözmelidigini görkezýär.

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

  • Pul serişdeleri debet edildi, ýöne Binomo hasabyna berilmedi. Aşakdaky akym çyzgysy bu meseläni nädip çözmelidigini görkezýär.

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
Birinji ýagdaýda, "Geleşik taryhynda" goýumyňyzyň ýagdaýyny barlaň.

Web wersiýasynda: Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyza basyň we menýudaky “Kassir” goýmasyny saýlaň. Soňra "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň.
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
Jübi programmasynda: Çep tarap menýusyny açyň, "Balans" bölümini saýlaň.

Goýumyňyzyň ýagdaýy “ Garaşylýan ” bolsa, şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Töleg usulyňyzy kömek merkeziniň Depozit bölüminde nädip goýmalydygy baradaky görkezmäni barlaň.

2. Tölegiňizi gaýtadan işlemek iş gününe garanyňda has köp dowam edýän bolsa , meseläni görkezmek üçin bankyňyz ýa-da sanly gapjyk üpjün edijiňiz bilen habarlaşyň.

3. Töleg üpjün edijiňiz hemme zadyň tertiplidigini aýdýan bolsa-da, serişdäňizi almadyk bolsaňyz, [email protected] ýa-da göni söhbetdeşlikde bize ýüz tutuň. Bu meseläni çözmäge kömek ederis.

Goýumyňyzyň ýagdaýy “ ret edildi ” ýa-da “ roralňyşlyk ” bolsa, şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. ret edilen goýumy basyň. Käbir ýagdaýlarda aşakdaky mysaldaky ýaly ret etmegiň sebäbi görkezilýär. (Sebäbi görkezilmedik bolsa ýa-da nädip düzedip boljakdygyny bilmeseňiz, 4-nji ädime geçiň)
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
2. Meseläni çözüň we töleg usulyňyzy iki gezek barlaň. Möhletiniň gutarmaýandygyna göz ýetiriň, ýeterlik serişdäňiz bar we adyňyzy we SMS tassyklama kody goşmak bilen ähli zerur maglumatlary dogry girizdiňiz. Şeýle hem, kömek merkeziniň goýum bölüminde töleg usulyňyzy nädip goýmalydygy baradaky görkezmäni barlamagy maslahat berýäris.

3. Goýum haýyşyňyzy gaýtadan iberiň.

4. thehli jikme-jiklikler dogry bolsa-da, siz henizem pul geçirip bilmersiňiz ýa-da ret etmegiň sebäbi görkezilmese, [email protected] ýa -da göni söhbetdeşlik arkaly bize ýüz tutuň. Bu meseläni çözmäge kömek ederis. Ikinji ýagdaýda, kartoçkaňyzdan ýa-da gapjygyňyzdan pul berlende, ýöne iş gününiň dowamynda

almarsyňyz ,goýumyňyzy yzarlamak üçin tölegi tassyklamaly bolarys.

Goýumyňyzy Binomo hasabyňyza geçirmäge kömek etmek üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

1. Tölegiňiziň tassyklamasyny ýygnaň. Bank hasabaty ýa-da bank programmasyndan ýa-da onlaýn hyzmatdan skrinshot bolup biler . Adyňyz we familiýaňyz, kartoçka ýa-da gapjyk belgiňiz, tölegiň mukdary we öndürilen senesi görünmeli.

2. Binomo-da şol tölegiň amal belgisini ýygnaň. Geleşik belgisini almak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň:

  • "Geleşik taryhy" bölümine geçiň.

  • Hasabyňyza berilmedik goýumy basyň.

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

  • "Geleşigi göçürmek" düwmesine basyň. Indi ony bize ýazyp bilersiňiz.

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
3. Tölegiň tassyklamasyny we amal belgisini [email protected] ýa-da göni ýaýlymda iberiň. Meseläni gysgaça düşündirip bilersiňiz.

Alada etme, tölegiňizi yzarlamaga we mümkin boldugyça çalt hasabyňyza geçirmäge kömek ederis.

Maliýe hasabyma goýulmagy üçin näçe wagt gerek?

Goýum goýsaňyz, “ Garaşylýan ” statusy berilýär . Bu ýagdaý, töleg üpjünçisiniň indi amalyňyzy gaýtadan işleýändigini aňladýar. Her üpjün edijiniň öz işleýiş döwri bar. Garaşylýan goýumyňyz üçin ortaça we iň ýokary

amallary gaýtadan işlemegiň wagty barada maglumat tapmak üçin şu ädimleri ýerine ýetiriň : 1. Ekranyň ýokarky sag burçundaky profil suratyňyzy basyň we menýudaky “ Kassir ” goýmasyny saýlaň. Soňra "Geleşik taryhy" goýmasyna basyň. Jübi programmasy ulanyjylary üçin : çep tarapdaky menýuny açyň, “Balans” bölümini saýlaň. 2. Geleşigiňiziň gaýtadan işleniş möhletini bilmek üçin goýumyňyza basyň.dep_2.png Bellik
Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly

Binomona nädip girmeli we goýumlary goýmaly
. Adatça, töleg üpjün edijileri ähli goýumlary birnäçe sagadyň dowamynda gaýtadan işleýärler. Geleşigi gaýtadan işlemegiň iň ýokary wagty seýrek bolup, köplenç milli baýramçylyklar, töleg üpjün edijiniň düzgünleri we ş.m.


Goýum üçin töleg alýarsyňyzmy?

Binomo hiç wagt pul goýmak üçin hiç hili töleg ýa-da komissiýa almaýar. Munuň düýbünden tersi: hasabyňyzy doldurmak üçin bonus alyp bilersiňiz. Şeýle-de bolsa, käbir töleg hyzmatyny üpjün edijiler tölegleri ulanyp bilerler, esasanam Binomo hasabyňyz we töleg usulyňyz dürli walýutalarda bolsa.

Geçiriş tölegleri we konwersiýa ýitgileri, töleg üpjün edijiňize, ýurduňyza we walýutanyňyza baglylykda üýtgeýär. Adatça üpjün edijileriň web sahypasynda görkezilýär ýa-da geleşik tertibi wagtynda görkezilýär.


Haçan-da serişdeler meniň hasabyma berler?

Töleg ulgamlarynyň köpüsi, tassyklamalar alnandan soň ýa-da iş gününiň içinde amallary derrew işleýär. Bularyň hemmesi däl, her ýagdaýda-da däl. Hakyky tamamlama wagty töleg üpjünçisine baglydyr. Adatça, şertler üpjün edijileriň web sahypasynda görkezilýär ýa-da geleşik tertibi wagtynda görkezilýär.

Tölegiňiz 1-den gowrak iş güni üçin "Garaşylýan" bolup galsa ýa-da tamamlanan bolsa, ýöne serişdeler hasabyňyza girmedik bolsa, [email protected] ýa-da göni söhbetdeşlikde habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris .

Thank you for rating.